YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie następuje z mocy prawa i jest odpłatne.

Ustawą zostały objęte grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (wielolokalowymi) o funkcji mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej pod warunkiem, że co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W takim przypadku wszyscy właściciele lokali w budynku uzyskają udział we własności gruntu w zamian za dotychczasowy udział w użytkowaniu wieczystym.

W przypadku nieruchomości gruntowej o niejednolitej zabudowie, tj. gruntu zabudowanego np. domem mieszkalnym jednorodzinnym, na którym jednocześnie znajduje się budynek gospodarczy, czy obiekty małej architektury ogrodowej, z której korzystają mieszkańcy budynku,  przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie objęty cały grunt na którym znajduje się ww. zabudowa.

Przekształcenie jest odpłatne. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 lat, od  2019 roku. Co istotne, zobowiązanym do zapłaty będzie każdoczesny, czyli aktualny w tym okresie, właściciel nieruchomości.
Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zasadniczo będzie to zatem opłata obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r.
Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za 2019 rok, którą trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku. 

Raz na trzy lata będzie możliwa waloryzacja opłat za przekształcenie. Będzie ona dokonywana w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości ogłoszonych w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” przez Prezesa GUS.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Radzionków potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia bez ponoszenia opłaty skarbowej. Na wniosek strony zaświadczenie wydawane jest w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku i wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. W przypadku kiedy zaświadczenie jest niezbędne do dokonania czynności prawnej zachodzą przesłanki do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni, za opłata skarbową w wysokości 50 zł.

Sąd z urzędu dokona wpisu prawa własności jak i roszczenia o zapłatę opłaty za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej. 
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Właściwy organ na piśmie przekaże informację o wysokości opłaty jednorazowej.

Rada Miasta Radzionków Uchwałą Nr IV/37 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Radzionków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat , zatwierdziła wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w wysokości:
1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, 
4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, 
5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu, 
6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Bonifikaty, o których mowa nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Radzionków związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Na stronie http://www.bip.radzionkow.pl/?a=24057 oraz http://www.radzionkow.pl/ a także w siedzibie urzędu dostępne są druki wniosków o wydanie zaświadczenia oraz zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

W celu uzyskania bliższych informacji, proszę o kontakt z Referatem Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 14, tel. (32) 38 87 129, 32/ 38 87 121, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl